Perły Mazowsza

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego W-A-L-K

 

Definicje

Zastosowane w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Regulamin — niniejszy Regulamin korzystania z serwisu W-A-L-K

Serwis — serwis internetowy W-A-L-K  świadczący bezpłatne usługi na rzecz Użytkowników

Operator — podmiot zarządzający Serwisem, tj. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Użytkownik — Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub/i biorąca udział w projekcie

Ogłoszenie — zestaw informacji tekstowych i wizualnych, wprowadzanych przez Operatora i zamieszczanych w Serwisie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Usługa – bezpłatne udostępnienie Użytkownikowi części zasobów Serwisu

 

§ 1. Postanowienia Wstępne

Wchodząc na stronę serwisu Użytkownik potwierdza, iż rozumie i akceptuje niniejsze warunki korzystania z Serwisu.

 

§ 2. Akceptacja Regulaminu

Użytkownik nie może korzystać z Usług i nie może zaakceptować warunków Regulaminu jeżeli ze względu na swój wiek nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, a także gdy jego prawo do czynności prawnych lub prawo do korzystania z Usług zostało ograniczone na podstawie przepisów adekwatnego prawa mającego w jego przypadku zastosowanie.

 

§ 3. Zmiany Regulaminu

Regulamin oraz Polityka Prywatności  mogą ulec zmianie.

 

§ 4. Udział w projekcie

Operator udostępnia Użytkownikowi zasoby Serwisu internetowego i umożliwia wyświetlanie, przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń oraz innej zawartości online.

W celu wzięcia udziału w projekcie i możliwości oferowania swoich produktów lub usług konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika Karty Zgłoszenia dostępnej w biurze Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalnej Grupy Działania lub znajdującej się na stronie serwisu internetowego W-A-L-K oraz akceptacja niniejszego Regulaminu i Klauzuli RODO.

Operator zamieszcza na wniosek Użytkownika treści w Serwisie na podstawie wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia wraz z zawartą Klauzulą RODO.

Operator nie uczestniczy oraz nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami.

 

§ 5. Treści

Treści, które zamieszcza i udostępnia Operator, zawierają treści Operatora i treści Użytkowników. Do tych treści zalicza się tekst, oprogramowanie, grafiki, obrazy, zdjęcia, dźwięk, muzykę, video, treści audiowizualne, materiały interaktywne i inne materiały dostępne za pośrednictwem Usług.

 

§ 6. Prawa

Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za treści, które zgłasza do umieszczenia w Serwisie.

Usługi oferowane przez Operatora są bezpłatne.

 

§ 7. Ograniczenia dotyczące treści i użytkowania Usług

Ogłoszenia mogą zostać zamieszczone tylko we właściwej kategorii.

Operator zapewnia aby informacje tekstowe i wizualne zgłaszane przez Użytkowników do zamieszczenia w Serwisie były zgodne dobrymi obyczajami i nie naruszały postanowień Regulaminu, dóbr osobistych osób trzecich oraz Operatora.

Ostateczna decyzja dotycząca możliwości zamieszczenia ogłoszenia w Serwisie należy do Operatora.

Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści, w tym zdjęcia i numer telefonu podaje dobrowolnie do wiadomości publicznej i zgadza się na ujawnienie ich innym Użytkownikom w szczególności osobom korzystającym z sieci Internet. Ogłoszenia Użytkownika również mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego ma on świadomość i na co wyraża zgodę.

 

§ 8.  Ograniczenie odpowiedzialności

Operator nie jest zaangażowany w transakcje pomiędzy Użytkownikami.

Operator nie odpowiada za brak zainteresowania zamieszczonymi treściami.

Użytkownik akceptuje i zgadza się nie obarczać odpowiedzialnością Operatora za działania i treści innych Użytkowników.

Operator nie odpowiada i nie gwarantuje prawdziwości zamieszczanych treści, jakości, bezpieczeństwa oraz legalności ofert.