Perły Mazowsza

RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest:
  • Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, adres: ul. J. Stępkowskiego 17 lok. 111, 05—555 Tarczyn, e-mail: lgd@vp.pl, tel. kontaktowy: 22 715-79-54

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez kontakt: mail: inspektor@tarczyn.pl

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa, e-mail: info@arimr.gov.pl, adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na ww. adres korespondencyjny

  • Samorząd województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, adres korespondencyjny: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl

Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@mazovia.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • 6 ust. 1lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia internetowego serwisu mapowego oraz informatora w wersji drukowanej.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 3 odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru danych wymienione w ust.1 oraz użytkownicy tworzonego serwisu internetowego i drukowanego informatora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie przez okres minimum 5 lat.
 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których dane są zbierane. Brak podania danych uniemożliwi udział w projekcie.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.